Search Result of "ต้านมะเร็ง"

About 100 results
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Cladoniamide G (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Cladoniamide G (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ต้านการอักเสบ และต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากว่านหอมแดง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววันนิศา รักษามาตย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Cladoniamide G (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดมะขามป้อมชนิดระเหิดแห้งและระเหยแห้ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล, Imgผศ.ดร.อธิคม สุภาพผล

แหล่งทุน:คณะแพทยศาสตร์/ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12345