Search Result of "ต้นปาล์ม"

About 83 results
Img

งานวิจัย

การย่อยสลายด้วยไอน้ำเบื้องต้นของต้นปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไซลิทอล (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มฺลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Img

งานวิจัย

การผลิตกลิ่นแวนิลลาจากต้นปาล์มน้ำมันภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์เส้นใยเซลลูโลสจากลำต้นปาล์มน้ำมัน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเอธานอลจากต้นปาล์มน้ำมัน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแยกองค์ประกอบเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345