Search Result of "ตะวันตก"

About 600 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำยืมภาษาตะวันตกในนวนิยายไทย (2010)

ผู้แต่ง:ImgMrs.SIRIWAN NANTACHANTOON, Associate Professor, Imgน.ส.ลักขณา พรมพรรณา ,

วารสาร:

Img

ที่มา:ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก

หัวเรื่อง:การเตรียมหลักสูตรเกษตรแบบมีสัญญาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก

Img

ที่มา:วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมระหว่างเซลล์ตรึงรูปและเซลล์อิสระของเชื้อ Candida shehatae TISTR 5843 เพื่อการผลิตเอทานอล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง"ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก"

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกระบวนการ PDCA

Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานระดับดีจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 : NSC2014) ระดับภูมิภาคตะวันตก (2014)

ผลงาน:ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับการจัดเตรียมห้องผ่าตัด

นักวิจัย: Imgพงศกร ตรุษทิม Imgนายศศิน เทียนดี, อาจารย์

Doner:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานระดับดีจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 : NSC2014) ระดับภูมิภาคตะวันตก (2014)

ผลงาน:โปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์ช่วยการเรียนรู้จดจำภาพสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา

นักวิจัย: Imgเชาวลิต เฟื่องฟูพาณิชย์ Imgนายศศิน เทียนดี, อาจารย์

Doner:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานระดับดีจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 : NSC2014) ระดับภูมิภาคตะวันตก (2014)

ผลงาน:ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างเอกสารการนำเสนอสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา

นักวิจัย: Imgศศิกร วัฒนะ Imgนายศศิน เทียนดี, อาจารย์

Doner:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันตก (2017)

ผลงาน:รูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น

นักวิจัย: Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการระดับชาติด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันตก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่าภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.กาญจนบุรี

หัวเรื่อง:โรคที่สำคัญในช้างเด็กของประเทศไทย

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณบ้านหนองบัวหมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวั

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgนางประภาชื่น คงสินธ์

แหล่งทุน:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

Img

งานวิจัย

การศึกษาการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิอร รัตนภพ, อาจารย์, Imgสิริลักษณ์ จาละ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคตะวันตก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
12345678910...