Search Result of "ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาคในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ผู้เขียน:Imgเอื้อ อุปัชฌาย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgบรรลุ พุฒิกร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12