Search Result of "ตลาดสด"

About 36 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการคุณธรรมจริยธรรมแและการรักษาสิ่งเเวดล้อมของผู้ค้าของตลาดสดในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณฤมล

แหล่งทุน:บริษัท ตลาดยิ่งเจริญ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะสำหรับตลาดสด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ตลาดยิ่งเจริญ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาปัจจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของผู้ค้าของตลาดสดในชุมชนเมือง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ตลาดยิ่งเจริญ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาปัจจัยการอนุรักษ์พลังงานของผู้ค้าในตลาดสดของประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ตลาดยิ่งเจริญ)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Campylobacter ในผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภคจากตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใช้เทคนิค cdtgene-based multiplex PCR เพื่อการตรวจหายีนที่สร้างสารพิษของเชื้

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Salmonella, Escherichia coli,และ Campylobacter ในผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคจากตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้วิธี toxin gene-based PCR

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสำรวจคุณภาพทางกายภาพและการปนเปื้อนของตัวอย่างเนื้อไก่ที่ได้จากตลาดสดในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี

ผู้เขียน:Imgธนากร จันหมะกสิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้าปลีกสินค้าเกษตรในตลาดสด สังกัดสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา บุญศิริ

ประธานกรรมการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อไก่ที่จำหน่ายในตลาดสด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครังที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรดิบจากตลาดสดและตลาดนัด

12