Search Result of "ตลาดต้นไม้จังหวัดนนทบุรี"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม , การวางผัง , ลานโล่งในเมือง

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายทางทรัพยากรพืชสวน, พืชกลุ่มเฟินและพืชใกล้ชิดเฟิน (Ferns and Fern allies)

Resume