Search Result of "ด้านอาหาร"

About 261 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มในด้านอาหาร (2003)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน)

หัวเรื่อง:ปริมาณโพลีแซคคาไรด์ และ ใยอาหาร ในเห็ดป่า 6 ชนิดจากภาคอีสานของประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...