Search Result of "ดื้อยา"

About 169 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โรคผลเน่าของทุเรียน การดื้อยาต่อสารเคมีของเชื้อ และการควบคุม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การทดสอบการดื้อยากันบิดของเชื้อ Eimeria spp. ที่แยกได้จากไก่เนื้อ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, Imgนางภัทรา มูลจิตร

แหล่งทุน:บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบาดวิทยาของการปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถานส่งเสริมการวิจัย และศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ (WHO Collaborating Centre for AMR Prevention & Containment)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789