Search Result of "ดีเอ็นเอ"

About 796 results
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบดีเอ็นเอพริกด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ(ชุดที่สาม) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบดีเอ็นเอพริกด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ(ชุดที่สอง) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เอพิเจเนติก-การควบคุมเหนือลาดับดีเอ็นเอ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chotika Yokthongwattana, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...