Search Result of "ดีจระเข้"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การพัฒนาน้ำดีจระเข้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลประเภท Professional Vote รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (2009)

ผลงาน:กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

นักวิจัย: Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์ Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวไอลดา โอสถศิลป์

Doner:โครงการ IRPUS ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

ที่มา:ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย

หัวเรื่อง:พิษวิทยาระดับเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรัง ของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งาน นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยี ทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7 IRPUS' 52 สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม ณ รอยัลพารากอนฮอล์ สยามพารากอน กรุงเทพ

หัวเรื่อง:กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ดีจระเข้แคปซูล

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "เลือดจระเข้แคปซูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

Img

ที่มา:The 35th Congress on Science and Technology of Thailand

หัวเรื่อง:กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

Img

ที่มา:โครงการ IRPUS ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

Img

ที่มา:หจก.วานิไทย

หัวเรื่อง:พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี

Img

Researcher

ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

12