Search Result of "ดิน(Soil)"

About 70 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุเพื่อการประเมินปริมาณอินทรียวัตถุในดิน

ผู้เขียน:Imgมณีทิพย์ ขุนทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Soil Chemistry, Soil Fertility and Environmental

Resume

Img

Researcher

นางสาว อัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แร่ในดิน Soil Mineralogy , เคมีของดิน, การกำเนิดดิน, Soil Genesis and Classification

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การอนุรักษ์และการจัดการดิน, การใช้ที่ดิน, แร่วิทยาของดิน, การสำรวจจำแนกดิน

Resume

Img

Researcher

นางสาว วุฒิดา รัตนพิไชย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย รฐนนท์ เจริญชาศรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีดิน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระดับการเปลี่ยนแปลงความชื้นรายวันของดินซึ่งเป็นเนื้อดินหลักที่ใช้ปลูกอ้อยเมื่อได้รับน้ำปริมาณต่างๆกัน

ผู้เขียน:Imgนพดล ทับทิมทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สวพ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพวัสดุรองพื้นทางโดย Alkaline Activated Fly Ash

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพดินเพื่อใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักส่วนที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgลาวรรณ์ พร้อมสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแปลความหมายระหว่างหน่วยอนุกรมวิธานดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน กรณีดินปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:อาทราซีนตกค้างในดินตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว (เกษตรศาสตร์ 52) จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติสารปรับโครงสร้างของดินจากสาหร่าย

ผู้เขียน:Imgสุพรรษา ขันธโสภา

ประธานกรรมการ:Imgสุขุม เร้าใจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAparat Mahakhant

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมดิน, อุทกวิทยาเขตวาโดส

Resume

Img

Researcher

นาย เจษฎา วงค์พรหม

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยทางดินบางประการที่มีผลต่อการเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส

ผู้เขียน:Imgธิดารัตน์ ริเอะโกะ ทากาชิมา

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการตัดขยายระยะต่อสมบัติของดิน มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และองค์ประกอบของไม้พื้นล่าง ในสวนป่าไม้ต่างถิ่น บริเวณดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgประทักษ์ พาโคกทม

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินค่าการสูญเสียดิน และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินในแต่ละรูปแบบการปลูกแฝก บริเวณศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้แฝกด้านป่าไม้ที่ 2 จังหวัดสุโขทัย

ผู้เขียน:Imgวาทนกานต์ ดอกพิกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในเขตจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์

1234