Search Result of "ดินผสม"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:51 11 สินทรัพย์งานวิจัย ดินผสมและปุ๋ยอินทรีย์

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 51 11 สินทรัพย์งานวิจัย ดินผสมและปุ๋ยอินทรีย์
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: YfgtdTb8ROI
Updated: 2012-11-21T22:30:29.000Z
Duration: 501 seconds


Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:การประเมินค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดินผสมกากตะกอน โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาวัสดุปลูกอัดเม็ดเพื่อทดแทนดินผสม

Img

งานวิจัย

การพัฒนาตะกอนดินจากการผลิตน้ำประปาเป็นวัสดุผสมเพื่อปลูกพืช (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (7)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของดินผสม วัสดุแทรกในส่วนประกอบของระบบการจัดเรียงดินหลายชั้นต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชน

ผู้เขียน:Imgนพมณี สุวรรณัง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 เล่ม 1

หัวเรื่อง:สัดส่วนตะกอนจากการผลิตน้ำประปาในดินผสมต่อการเจริญเติบโตของบานชื่นกระถาง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การนำใยหินมาใช้ซ้ำในดินผสมสำหรับปลูกไม้กระถาง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการฯ พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตของสร้อยไก่ 'Kimono' ที่ปลูกในวัสดุผสมใยหิน

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การนำใยหินมาใช้ซ้ำในดินผสมสำหรับปลูกไม้กระถาง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดินผสมกากตะกอน โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์

12