Search Result of "ดาวเทียม"

About 353 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระบบดาวเทียมในงานรังวัด (1999)

ผู้แต่ง:ImgMr.Thanutch Sukwimolseree, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคาดการณ์ความมั่นคงทางน้ำและอาหารจากภาวะภัยแล้งของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมหลายแหล่ง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม OBEC TV channel (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อูดิสท์ เอนเทอร์เทนแมนท์

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบวิธีการลดการสั่นสะเทือนของโครงสร้างดาวเทียมแบบแซนวิช (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
12345678910...