Search Result of "ดาบตำรวจวิชัย"

About 8 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ภูมิทัศน์สรรสร้างจากต้นไม้ปลูกโดยดาบตำรวจวิชัย สุริยุทธ (2017)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปลูกต้นไม้ของ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สาธารณะชุมชน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนันทชัย ไตรรัตน์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นาย นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเลือกใช้พืชพรรณในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและชุมชน , ความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณกับสภาพแวดล้อม , การออกแบบวางผังพืชพรรณ, การออกแบบจัดสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม , การวางผัง , ลานโล่งในเมือง

Resume