Search Result of "ดัชนีน้าฝน"

About 5 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การจำลองสภาพน้ำท่าในช่วงน้ำหลากโดยใช้วิธีดัชนีน้ำฝน (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งนา้แห่งชาติ ครัง้ที่ 5

หัวเรื่อง:ดัชนีน้ำฝนสำหรับกำรเตือนภัยน้ำหลำกในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งนา้แห่งชาติ ครัง้ที่ 5

หัวเรื่อง:การจำลองสภาพน้ำท่าในช่วงน้ำหลากโดยใช้วิธีดัชนีน้ำฝน

Img

Researcher

ดร. วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume