Search Result of "ดัชนีความหลากหลาย"

About 22 results
Img

การประชุมวิชาการ

การคํานวณดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพบนแอนดรอยด์ (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:โปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์สำหรับการคำนวณดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ

Img

Researcher

นางสาว พจนีย์ สุภามงคล

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย ชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของอาร์โทรพอดส์ในข้าวโพดหวาน (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การออกแบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของการจัดระบบนิเวศการปลูกข้าวโพดต่อแมลงในข้าวโพดหวาน (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (2012)

ผลงาน:โปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์สำหรับการคำนวณดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ

นักวิจัย: Imgจันทิมา พัดสำฤทธิผล Imgนายศศิน เทียนดี, อาจารย์ Imgนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์ Imgดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Img

ที่มา:1st The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2013)

หัวเรื่อง:การออกแบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

Img

ที่มา:1st The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2013)

หัวเรื่อง:การคํานวณดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพบนแอนดรอยด์

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของอาร์โทรพอดส์ในข้าวโพดหวาน

Img

Researcher

นางสาว แสงแข น้าวานิช

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แมลงศัตรูพืช, ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

Resume

Img

Researcher

ดร. วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ, นิเวศวิทยาและการจัดการศัตรูพืช (Insect Ecology and Integrated Pest Management)

Resume

Img

Researcher

นาย ศศิน เทียนดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Digital Image Processing, Computer Graphics, Computer Vision, Optical 3D Measurement, Rehabilitation Engineering, Cognitive Science, Intelligent System, Bioinformatics

Resume

Img

Researcher

ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Marine Affairs, Macrobenthos, Seagrass

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Termite Ecology, Insect Ecology

Resume

12