Search Result of "ดร.โอภาษ บุญเส็ง"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

มันสำปะหลังคุณภาพสูง เปอร์เซ็นต์แป้งสูง (2018)

ผลงาน:มันสำปะหลังพันธุ์ เคยู-โคราช

นักวิจัย: Imgนายสกล ฉายศรี Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์ Imgดร.โอภาษ บุญเส็ง Imgนางนิตยา ดนตรี

Doner:สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และ อำเภอครบุรี

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

มันสำปะหลังคุณภาพสูง เปอร์เซ็นต์แป้งสูง (2017)

ผลงาน:มันสำปะหลัง พันธุ์ เคยู-โคราช

นักวิจัย: Imgนายสกล ฉายศรี Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์ Imgดร.โอภาษ บุญเส็ง Imgนางนิตยา ดนตรี

Doner:กระทรวงเกษตร และสหกรณ์, สมาคมพ่อค้ามันสำปะหลัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ

Resume

12