Search Result of "ดร.สถาพร วังฉาย"

About 6 results
Img

Researcher

ดร. ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying Technology), พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational fluid dynamics, CFD), วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่อง (Discrete element method, DEM), พลศาสตร์ของก๊าซและของแข็งในการไหลแบบสองเฟส (CFD-DEM)

Resume

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Paper Award (2018)

ผลงาน:การศึกษาพลศาสตร์ของอนุภาคและการถ่ายเทความร้อนในฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้แบบจำลอง CFDDEM

นักวิจัย: Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.สถาพร วังฉาย

Doner:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

Img
Img