Search Result of "ดร.วีระณีย์ ทองศรี"

About 3 results
Img

Researcher

ดร. วีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผล, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, ชีววิทยาของเชื้อราสาเหตุโรคพืช

Resume

Img

งานวิจัย

การจำแนก การเข้าทำลายของเชื้อรา Phomopsis sp. และการลดการเข้าทำลายผลทุเรียน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระณีย์ ทองศรี

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและโรคของเมล็ดพันธุ์ , ระบาดวิทยาของโรคพืช

Resume