Search Result of "ดร. ณัฐวุฒิ ครุฑไทย"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับทำนายราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาลรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพยากรณ์ราคากากถั่วเหลืองโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นาย ชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Computational , Intelligence

Resume

Img

Researcher

นาย ชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์ปีก

Resume