Search Result of "ณิชกมล แก่นเพิ่ม"

About 18 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถม ศึกษา ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจินตนา ศรีฉ่ำ

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวจิราภรณ์ ศิริทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาสัมพันธภาพกับเพื่อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:ImgBudsaraporn SUKKUM

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปรีดา ญาณภิรัต, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการปรถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้เขียน:ImgPhojjanee BOONYURN

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

กรรมการวิชารอง:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนของครูผู้สอน: กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา

ผู้เขียน:ImgAmpornrut SOPIKOOL

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ชุดการแนะแนวในการพัฒนาความเชื่อมั่นใน ตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน วัดคลองสวนฯ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgน้องนุช เพียรดี

ประธานกรรมการ:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3

ผู้เขียน:Imgนพวรรณ ทับทอง

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน:Imgวรลักษณ์ จันทร์ผา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกการรับรู้และการตอบสนอง ที่มีต่อการแสดงความร่วมรู้สึกกับผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล

ผู้เขียน:Imgวไลลักษณ์ หันทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgนางสาวฐาปณีย์ แสงสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนวิชาภาษาไทย ด้วยวิธีสอดแทรกสิ่งแวดล้อมศึกษาในการเรียนการสอน

ผู้เขียน:Imgสุกิจกุล กลิ่นอุ่น

ประธานกรรมการ:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูสายผู้สอนในระดับประถมศึกษา

ผู้เขียน:Imgพิเชษฐ์ ใจเที่ยง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการติดสารเสพย์ติดที่มีต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgปิยะนุช ษมากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มต่อการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgนิภาพร เฉลิมฉัตร์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ผู้เขียน:Imgไปรยุรา บุณยะภักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอรชร ชัยชาญ

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปรีดา ญาณภิรัต, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ผู้เขียน:Imgกุมารี ผลภาษี

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อควบคู่กับการใช้สถานการณ์จำลองที่มีต่อการลดความวิตกกังวลในการฝึกสอนของนิสิตฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสุธาสินี เสงี่ยมรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิต โดยการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgจันทร์ทิมา เทียนศิริ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)