Search Result of "ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ตัวแบบความสำเร็จในอาชีพวิทยากรกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ชุมชนของนักวิชาการพัฒนาชุมชน

ผู้เขียน:Imgณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่แรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง(แรงงานคืนถิ่น) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกานดา ศากยโรจน์

แหล่งทุน:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาภาวะผู้นำ การจัดการและพฤติกรรมองค์การ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Resume