Search Result of "ญี่ปุ่นศึกษา"

About 36 results
Img

ที่มา:วารสารญี่ปุ่นศึกษา

หัวเรื่อง:ความนิยมในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : แรงจูงใจแตกต่างกันอย่างไร

Img

ที่มา:วารสารญี่ปุ่นศึกษา

หัวเรื่อง:ความนิยมในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:แรงจูงใจต่างกันอย่างไร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความเชื่อและกลยุทธ์การเรียนรู้การออกเสียงของนิสิตเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

Img

ที่มา:การประชุมเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:สภาพการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยเปลี่ยนแงหรือไม่: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Img

งานวิจัย

ญี่ปุ่นศึกษาในมิติวัฒนธรรม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ญี่ปุ่นศึกษาจากมุมมองของการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยยะมะนะชิกักคุอิง (Yamanashi Gakuin University)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ญี่ปุ่นศึกษาในมิติวัฒนธรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกการฟังเสียงสูงต่ำของคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ. ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ปี 2558

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การฟื้นฟูท้องถิ่นของญี่ปุ่น (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Narongsak Pitchayapisut, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12