Search Result of "ซีราลีโนน"

About 52 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของอาหารกุ้งที่ปนเปื้อนซีราลีโนนต่อระบบภูมิคุ้มกันและเนื้อเยื่อของกุ้งขาว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตยา เพชรผึ้ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของซีราลีโนนต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรเพศผู้

ผู้เขียน:Imgภุชงค์ สุขพิมาย

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดตรวจสอบสารซีราลีโนนแบบรวดเร็วในวัตถุดิบอาหารโดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี

ผู้เขียน:Imgกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ต้นแบบวัสดุอ้างอิงสารพิษเชื้อราซีราลีโนนในข้าวโพด

123