Search Result of "ซิลิคอน"

About 57 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 ด้วยการเติมกระป๋องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วและผ่านกระบวนการทางความร้อน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพยูร เสนทองแก้ว

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) ภายใต้รหัสโครงการ 54/18/MATE

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของฝากระป๋องเครื่องดื่มต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งในอะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356

Img

ที่มา:บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด

หัวเรื่อง:สภาพความเพียงพอของซิลิคอนที่เป็นประโยชน์ต่อข้าวในดินนาภาคกลางและภาคตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์

123