Search Result of "ซิงค์ออกไซด์"

About 92 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ซิงค์ออกไซด์นาโนรอดสำหรับแก๊สเซนเซอร์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการโซล-เจล สำหรับเร่งปฏิกิริยาในการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตเมทานอล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุผสมซิงค์ออกไซด์/พี เอฟ วี เพื่อประยุกต์ใช้ในการหาลายนิ้วมือแฝง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (9)

Img
Img
Img
12345