Search Result of "ซิงก์ออกไซด์ (ZnO)"

About 2 results
Img

Researcher

ดร. ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การกระจายตัวของอนุภาคระดับนาโนในสารแขวนลอยที่มีน้ำเป็นตัวกลาง, การสังเคราะห์อนุภาคชิงก์ออกไซด์ระดับนาโน, การปรับปรุงลักษณะการคงรูปและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชัน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (dye-sensitized solar cells), เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ (เพอรอฟสไกต์) (emerging solar cells; perovskite), วัสดุโครงสร้างนาโน (nanostructured materials), โฟโตคะตะลิสต์ (photocatalysts), ฟิล์มบางและการปรับปรุงพื้นผิว (thin films and surface modification)

Resume