Search Result of "ช้าง"

About 1640 results
Img

การประชุมวิชาการ

น้ำเชื้อช้างแช่แข็งและการผสมเทียมในช้างไทย (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

เฮอร์ปีส์ไวรัส: มหัตภัยเงียบในช้าง (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด

หัวเรื่อง:พฤติกรรมของเขื่อนน้ำงึม 2

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สผผ.1)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgนายอนุชา ทะรา

Img

ที่มา:บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.ไทยประกันชีวิต บมจ. ช. การช่าง บมจ. ซีเค พาวเวอร์ และ อื่นๆ

หัวเรื่อง:กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

ปัญหาช้างป่าพลัดตกเหวนรก และแนวทางแก้ไขปัญหา (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กระบวนการเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) (2014)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

วัฒนธรรมดนตรีไทยที่ปรากฎในเสภาขุนช้างขุนแผน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายราชันย์ ศรชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาจัดทำแผนอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นิเวศวิทยาและการเคลื่อนที่ของช้างป่าด้วยวิทยุติดตามตัวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
12345678910...