Search Result of "ช่อผกา วงศ์จอม"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเหมาะสมของการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgช่อผกา วงศ์จอม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection