Search Result of "ชุมชนแออัด"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ชุมชนแออัด ปัญหายาเสพติดและผลกระทบทางสังคม (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ชุมชนแออัด ปัญหายาเสพติดและผลกระทบทางสังคม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของผู้นำครอบครัวในการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับยาบ้า: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนแออัดริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 46

ผู้เขียน:ImgPrawit SUTTIROENGAROON

ประธานกรรมการ:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:ImgPanomporn Phoomchan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของนักพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครในการพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนแออัด

ผู้เขียน:Imgอภิชาติ จงพูนผล

ประธานกรรมการ:Imgนางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วุฒิเลิศ เทวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำวิธีการสหกรณ์มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาชุมชน แออัด : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์เคหสถานชุมชนเซ่งกี จำกัด

ผู้เขียน:Imgราซีด๊ะ ระเด่นอาหมัด

ประธานกรรมการ:Imgดร.สยุมพร โยธาสมุทร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตชุมชนแออัดอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgเอื้อมพร จันทร์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดำเนินชีวิตและเจตคติของคนในชุมชนแออัดศูนย์กลางเทวาที่มีต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด

ผู้เขียน:Imgเพ็ญจันทร์ อู้สกุลวัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgจุฑาทิพย์ ภัทราวาท

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันการแพร่ระบาดยาบ้า ในชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอภิชาติ โพธิจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชาเอก:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

กรรมการวิชารอง:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในชุมชนแออัด เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุพัตร เลาะวิธี

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร:ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจท่าเรือกองบังคับการตรวจน้ำ

ผู้เขียน:Imgอตินันท์ นุชนารถ

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจุรี สุวรรณพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:กรุงเทพมหานคร

หัวเรื่อง:โครงการลด เหลื่อม ล้ำ ทำ 4 ชุมชน (โดยรับผิดชอบชุมชนอุทิศอนุสรณ์)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย กำธร กุลชล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล, การออกแบบสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรม, การออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาและความต้องการด้านการเรียน สังคม และส่วนตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนใน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตชุมชนแออัดคลองเตย

ผู้เขียน:Imgสาธินี เริงศาสตร์

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมของ แม่บ้านประมงชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ในชุมชนแออัดเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา

ผู้เขียน:Imgเอื้อพร เขมากรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายณัฐชนนท์ ซังพุก, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรงศ์ บุญเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12