Search Result of "ชุมชนต้นแบบ"

About 75 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบจังหวัดสระแก้ว โดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ขนาด 300 กิโลวัตต์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgนายยุทธนา บรรจง, Imgนางสาวเทพา ผุดผ่อง, Imgนางกัณทิมา โอชารส, Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, Imgนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, Imgนางสาววัชรี อธิปัญญาสฤษดิ์, Imgนางสาวสุจิตรา สุวรรณ, Imgนายจิตวัต อรุณนภา, Imgนายสมปอง นิลพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Img

งานวิจัย

การยกระดับธนาคารปูม้าชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)

Img

งานวิจัย

ชุมชนต้นแบบในการเรียนรู้และจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจร) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, Imgนางผ่องศรี จิตตนูนท์, Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวรางคณา พันธุมโพธิ, Imgดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมการข้าว

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่และประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

1234