Search Result of "ชีวมวล"

About 1391 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาชีวมวลของสบู่ดำเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานชีวมวล (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศูนย์วิทยาการชีวมวลการเกษตรและพลังงาน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด และบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ เอ 5 จำกัด

หัวเรื่อง:การสำรวจวัตถุดิบชีวมวลสำหรับ บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด และบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ เอ 5 จำกัด ตามเงื่อนไขกลไกการพัฒนาที่สะอาด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาก๊าซชีวมวลสำหรับโรงสีข้าวขนาดชุมชน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Img
Img
12345678910...