Search Result of "ชาริษา พัฒนไทยานนท์"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ลักษณะโครงสร้าง Wood Anatomy, การป้องกันรักษาเนื้อไม้Wood Preservation, การใช้ประโยชน์ไม้ Wood Utilization, การเสื่อมสภาพไม้Wood Deterioration

Resume

Img

Researcher

นาย ทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: Wood and Non-Wood Composite Board, Manufacturies Management in wood , Wood and Non-Wood Utilization

Resume