Search Result of "ชายแดนใต้"

About 7 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คำเรียกญาติภาษามลายูปาตานีของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้

ผู้เขียน:Imgซอบาฮ มะเซ็ง

ประธานกรรมการ:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยบูรณาการสื่อสุขภาพของทหาร ตำรวจ และประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ชลิตา บัณฑุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มานุษยวิทยานิเวศ นิเวศวิทยาการเมือง กลุ่มชาติพันธุ์มลายูมุสลิม

Resume