Search Result of "ชักนำราก"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำรากหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Craib) ในสภาพปลอดเชื้อและการนำต้นออกปลูก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของ BA ต่อการเพิ่มปริมาณยอด และผลของ IBA ต่อการชักนำรากของกวาวคำ

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยฯ แห่งชาติ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพ การชักนำรากหนอนตายหยาก (Stemona collinsaeCraib.) ในสภาพปลอดเชื้อ และการนำต้นออกปลูก

Img
Img

Researcher

นางสาว จันทร์วิภา รัตนอานันต์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. วิรงรอง ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนวัฒน์/วนเกษตร/วนศาสตร์ชุมชน/การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

Resume

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่นในการประชุมวิชาการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กทม. (2007)

ผลงาน:การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำรากหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Crab) ในสภาพปลอดเชื้อ และการนำต้นออกปลูก

นักวิจัย: Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ Imgดร.รงรอง หอมหวล Imgดร.นงณพชร คุณากร Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา

Doner:กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

Img

Researcher

นาย พฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพของพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ศาลักษณ์ พรรณศิริ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume