Search Result of "ชวเลข"

About 196 results
Img

Researcher

ดร. ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

นาย พิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สำรวจ วัสดุงานทาง ขนส่ง

Resume

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิศวกรรมโยธา ปี 2553 (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนโครงงานวิศวกรรมโยธา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ GIS กับงานด้านวิศวกรรมขนส่ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อโครงงานทางวิศวกรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910