Search Result of "ชลประทาน"

About 570 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของการใช้ไถดินดานร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำในร่องปลูกอ้อยในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยวิธีการสำรวจระยะไกล (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเขื่อนเพื่อชลประทานในประเทศไทย (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...