Search Result of "ชนะ รักษ์ศิริ"

About 275 results
Img

Researcher

ดร. ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบการผลิตอัตโนมัติ, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, การวัดทางอุตสาหกรรม, การดำรงสภาพยุทโธปกรณ์, การซ่อมบำรุงระบบราง

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยำของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกฤติยา พาอิ่ม, Imgนายรัชพล มาศกลิน

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ค่าความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโต๊ะกัดชิ้นงานแบบหมุน 2 แกนซีเอ็นซี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือทดสอบทางคุณภาพ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรม Post-processor สำหรับเครื่องกัดไม้แบบห้าแกน SCM (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โอ.เค.วู้ดโปรดั้ค จำกัด

Img

งานวิจัย

การทดสอบการติดตั้งระบบรายงานค่าควบคุมในกระบวนการฉีดอลูมิเนียม แบบความดันสูง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท แมนซีนเนอรี่เอ็มโปเรี่ยม (1995) จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและติดตั้งเครื่องแบ่งบรรจุน้ำยา R410A และ R32 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ด็อทแบมบู (กรุงเทพ) จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขึ้นรูปชิ้นงานไม้ด้วยเครื่องกัดห้าแกนและโปรแกรม Alpha CAM (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอส.บี.พี.ทิมเบอร์กรุ๊ป จำกัด

Img
12345678910...