Search Result of "ชญานิน ภู่สุภานุสรณ์"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Wireless Communication Systems

Resume