Search Result of "ฉัทชนัน ศิริไพศาล"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เบต้ากลูแคนเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)

ผู้เขียน:Imgฉัทชนัน ศิริไพศาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)