Search Result of "ฉัตรชัย รอบรู้"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การรวมกลุ่มทางการเงินและอัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Macroeconomics

Resume