Search Result of "ฉะเชิงเทรา"

About 323 results
Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, Imgดร.จารุพันธุ์ หนูสมตน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในลุ่มน้ำคลองพานทอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล็ก และแมงกานีสในน้ำดิบ กับคุณภาพของน้ำประปาและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้หญ้าแฝกร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไร่ พืชสวน (จังหวัดฉะเชิงเทรา) (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12345678910...