Search Result of "ฉลองวุฒิ จันทร์หอม"

About 3 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการนำเสนองานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตศึกษาครู ภาคบรรยาย (2018)

ผลงาน:ฉันจะพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างไร

นักวิจัย: Imgฉลองวุฒิ จันทร์หอม Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์ Imgจุฬาภรณ์ ทองสีนุช

Doner:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development), การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry), สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education), การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research), การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา (Teaching and learning biology), สะเต็มศึกษา (STEM education)

Resume