Search Result of "จ.ระนอง"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 55 (2017)

ผลงาน:ความหลากชนิด ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของกลุ่มปูทหารบริเวณหาดทรายรอบสถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง

นักวิจัย: Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์ Imgนายวิสัย คงแก้ว Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นาย วชิระ ใจงาม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปูในแนวปะการั

Resume

Img

Researcher

นาย วิสัย คงแก้ว

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ประมง

Resume

Img

Researcher

นาย สหัส ราชเมืองขวาง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลา การศึกษาวิวัฒนาการของปลาโดยใช้ DNA , ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume

Img

Researcher

นางสาว พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล

Resume