Search Result of "จ.ภูเก็ต"

About 20 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลบริเวณโครงการพัฒนาใกล้ชายฝี่งทะเล อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลที่ 3 ผลงานโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการมก.ครั้งที่ 49 (2011)

ผลงาน:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต

นักวิจัย: Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgวชิระ ใจงาม Imgวีระพงศ์ ศรีโฉมงาม

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด

หัวเรื่อง:การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลบริเวณโครงการพัฒนาใกล้ชายฝี่งทะเล อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเพาะพันธุ์ปลานิล (Oreochromis niloticus) ในบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน เพื่อผลิตลูกปลานิลเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณแหลมพันวา จ.ภูเก็ต

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต

Img
Img

Researcher

นาย สุบรรณ เสถียรจิตร

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด/การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ,คุณภาพน้ำ,การเลี้ยงปลา

Resume

Img

Researcher

ดร. เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Resume

Img

Researcher

พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:biological nitrogen removal and water reuse

Resume

Img

Researcher

ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, โรคและการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำ, ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำและชีววิทยาโมเลกุลของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ

Resume