Search Result of "จีโนไทป์"

About 35 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบปฏิบัิติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกจีโนไทป์ทนแล้งในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยโมเลกุลเครื่องหมาย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิมพ์ชนก สตภูมินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและตีพิมพ์จองบุคคลากรโครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของแบคทีเรียกรดแลคติคจากผักและผลไม้ดองของไทยโดยใช้เทคนิคทางฟีโนไทป์ และจีโนไทป์

ผู้เขียน:Imgวินี ตั้งอนุรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgวิเชียร ลีลาวัชรมาศ

กรรมการวิชาเอก:Imgพัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ImgPramuk Parakulsuksatid

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การตรวจสอบการแปรผันทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ในสุนัข 9 ครอบครัวที่นำมาใช้ศึกษาโรคข้อสะโพกเสื่อมในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:อิทธิพลของจีโนไทป์ของยีน Estrogen receptor (ESR) ต่อระยะกลับสัดหลังหย่านมในประชากรสุกรเชิงการค้าแห่งหนึ่ง

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การตรวจสอบการแปรผันทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ในสุนัข 9 ครอบครัวที่นำมาใช้ศึกษาโรคข้อสะโพกเสื่อมในสุนัข

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาจีโนไทป์ของข้าวโพดที่ตอบสนองการเพาะเลี้ยง อัปละอองเกสร

ผู้เขียน:Imgกาญจนา รุจิพจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแยกความแตกต่างของเชื้อ Erwinia carotovora สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคเน่าและของผัก กับ สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคต้นแห้งตายของขนุน ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากเทคนิค เอเอฟแอลพี

ผู้เขียน:Imgวัฒนิกร เทพโพธา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของยีนไรเอนอดีน รีเซพเตอร์แต่ละลักษณะจีโนไทป์ที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตและสืบพันธุ์ของสุกรแลนด์เรซเบลเยี่ยม

ผู้เขียน:Imgรัฐภูมิ พิกัดพจมานเหมาะ

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสินชัย พารักษา, รองศาสตราจารย์, Imgวรวิทย์ วัชชวัลคุ

กรรมการวิชารอง:Imgนางเสมอใจ ดาวสุโข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว สุธิษา มาเจริญ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ษมาภร ภูวิธกรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากไวรัส และไวรอยด์, การปรับปรุงพันธุ์พืชต้านทานโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส และไวรอยด์, Molecular detection of Plant virus and viroid

Resume

Img

Researcher

ดร. ปวีณา ชื่นวาริน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ, สรีรวิทยาพืช

Resume

Img

Researcher

นาย ริเชษฐ์ พึ่งชัย

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงโคเนื้อ, การผสมเทียม

Resume

Img

Researcher

นาย วิสูตร ไมตรีจิตต์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

12