Search Result of "จีโนมิกส์"

About 26 results
Img

งานวิจัย

การวิจัยด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ สำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ระดับจีโนมิกส์ (2020)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kornsorn Srikulnath, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของแบคทีเรียในดินโดยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของแบคทีเรียในดินโดยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, อาจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

ชีววิทยาเชิงระบบของราในยุคหลังจีโนม (2015)

ผู้แต่ง:ImgMs.Wanwipa Vongsangnak, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยแนวหน้าด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

Researcher

ดร. กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:data science, data mining, database, information retrieval, information system, ฺBig Data

Resume

Img

Researcher

ดร. อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ระบบไฟฟ้ากำลัง, การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายและการวิเคราะห์ลิงเกจดิสอิควิลิเบรียมและการคัดเลือกแบบจีโนมิกสำหรับลักษณะเชิงคุณภาพของมะเขือเทศ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgChristopher Sauvage, ImgMathilde Causse

แหล่งทุน:สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของกลุ่มยีน ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Cordyceps militaris (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เอนไซม์จากแบคทีเรีย, ชีวโมเลกุลของแบคทีเรีย

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Phytoremediation, Heavy Metal Detoxification, Ancient DNA analysis, Detection of dengue virus

Resume

12