Search Result of "จารุวรรณ วรรณประเสริฐ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยไนโตรเจนละลายช้า และปุ๋ยเคลือบสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชันต่อการเจริญเติบโตของพริกหวาน และสมบัติดินบางประการในชุดดินกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgจารุวรรณ วรรณประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection