Search Result of "จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์"

About 9 results
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เหมืองแม่เมาะ และสำนักงานใหญ่ กฟผ. (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมดุลน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของสวนยางพารา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ดวงรัตน์ ศตคุณ

ที่ทำงาน:ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและสรีวิทยาพืช, สรีรวิทยาด้านพืชสวน

Resume