Search Result of "จัดการหลังการเก็บเกี่ยว"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายยศพล ผลาผล

แหล่งทุน:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการเกิดดรคผลเน่าและกระบวนการวายของเนื้อทุเรียนระหว่างการเก็บรักษา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ

Img

ที่มา:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายเจริญ ขุนพรม

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อภิตา บุญศิริ, Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, Imgนายสมนึก ทองบ่อ, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ

Img

Researcher

นางสาว ยุพิน อ่อนศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน, การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

123